ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 เม.ย. 61 ประกาศผล NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
02 เม.ย. 61 ประกาศผลการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
28 มี.ค. 61 จัดงานปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61 คณะกรรมการฝ่าย จัดทำ ปพ.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 จัดทำแฟ้มงานประกันคุณภาพการศึกษา แฟ้มค่านิยม 12 ประการ แฟ้มจุดเน้น รายงานโครงการ กิจกจกรรม
25 มี.ค. 61 ประกาศผล O-Net ชั้นประถมศึกาาปีที่ 6
23 มี.ค. 61 ถึง 24 มี.ค. 61 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการตรวจเอกสารชั้นเรียน
22 มี.ค. 61 ครูประจำชั้นส่งเอกสารชั้นเรียนให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
16 มี.ค. 61 ครูผู้สอนส่งแบบ ปพ.5/1 ให้ครูประจำชั้น
16 มี.ค. 61 ถึง 21 มี.ค. 61 ครูประจำชั้นจัดทำแบบเอกสารชั้นเรียน
13 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบวัดผลปลายภาค 2/2560
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ 3 สอบ NT (ประกาศผลวันที่ 30 เม.ย. 61)
01 มี.ค. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ส่งข้อสอบวัดผลปลายภาค (ฉบับร่าง) 2/2560
26 ก.พ. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 สอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 สอบอ่านชั้นประถมศึกาาปีที่ 1 (ประกาศผลวันที่ 2 เม.ย. 61)
03 ก.พ. 61 สอบ O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ประกาศผลวันที่ 25 มี.ค. 61)
24 ม.ค. 61 ถึง 25 ม.ค. 61 สอบการอ่านออกเขียนได้
09 ม.ค. 61 ถึง 10 ม.ค. 61 สอบกลางภาค 2/2560
18 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค (ฉบับร่าง) 2/2560
27 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 สอบการอ่านออกเขียนได้
09 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประภาคเรียนที่ 2/2560
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
27 ก.ค. 60 จัดกิจกรรมอุ่นใจไปกับตำรวจ(อนุบาล)
18 ก.ค. 60 ถึง 19 ก.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาค 1/2560
10 ก.ค. 60 หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมหนูน้อยวิถีพุทธ(อนุบาล)กิจกรรมวันเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
04 ก.ค. 60 ถึง 05 ก.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค(ฉบับร่าง) 1/2560
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู
05 มิ.ย. 60 ศึกษาแภายในโรงเรียน และอาคารสถานที่(อนุบาล)
31 พ.ค. 60 วันงดสูบบุหรี่โลก
23 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง 1/2560
18 พ.ค. 60 จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน
17 พ.ค. 60 สอบจัดชั้นเรียน
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560