ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษายน  พ.ศ. 2479  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนจำนวน  1,163  คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม  59  คน  โรงเรียนมีเนื้อที่จำนวน  62  ไร่  2  งาน  ล้อมรอบด้วยชุมชนขนาดใหญ่
กึ่งเมืองกึ่งชนบท  ซึ่งมีทั้งส่วนราชการ  ร้านค้า  และบ้านเรือนเป็นจำนวนมากจึงเป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย  อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน  นอกจากนี้มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย  ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยได้ร่วมสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง

        โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้โรงงานรับซื้อน้ำยางพาราสด  จึงทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  นักเรียนมีจิตสำนึก  รู้สึกรัก หวงแหน และดูแลบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  แต่โรงเรียนยังขาดอัตรากำลังครูผู้สอนสาขาภาษาอังกฤษ  และคณิตศาสตร์  แต่ครูเท่าที่มีอยู่ก็ได้พัฒนาตนเองและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ  โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา  ทำให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับ  มีความศรัทธา  มีความเชื่อมั่น  และไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่า  สามารถพัฒนาบุตรหลานให้มีคุณภาพตามต้องการได้จึงส่งบุตรหลาน มาเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  โดยเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อีก  1  ห้องเรียน  รวมเป็นห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในปีปัจจุบันจำนวน  5  ห้องเรียน