พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ        

     1.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล

     2.  เร่งรัดการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

     3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  คู่คุณธรรม  อยู่อย่างพอเพียง

     4.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอื้อต่อการ

     เรียนรู้อย่างสูงสุด

     5.  พัฒนาการกำกับ  ติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกด้าน

     อย่างเป็นระบบ จริงจังและต่อเนื่อง


เป้าหมาย

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ  ตามความถนัด  เต็มศักยภาพ  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เป็นคนดี  มีความรู้  สู่ความเป็นเลิศ  มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  รักษ์สิ่งแวดล้อม  รักษ์ความเป็นไทย  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข