หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ อนุบาล 1-2
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1-3