คณะผู้บริหาร

นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมณีพรรณ เจริญจิต
ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตคนที่ 1

นายอนุสรณ์ ศรีสุภากร
ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตคนที่ 2