คณะผู้บริหาร

นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายบุญโชติ นุ่มปาน
ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตคนที่ 1
ครูประจำชั้น /0

นางมณีพรรณ เจริญจิต
ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตคนที่ 2