ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญโชติ นุ่มปาน
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตคนที่ 1
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางมณีพรรณ เจริญจิต
ตำแหน่ง : ครูโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตคนที่ 2
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :