ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเขาแดง สพป.พัทลุง เขต1 (อ่าน 54) 18 ก.ย. 63
งานเกษียณอายุราชการเครือข่ายปะทิว 2 (อ่าน 58) 18 ก.ย. 63
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (อ่าน 50) 18 ก.ย. 63
ประชุมผู้ประกอบการรถรับ - ส่งนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/63 (อ่าน 167) 05 ก.ค. 63
ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากร นักเรียน ชุมชนและประชาชนทุกท่าน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 63 (อ่าน 169) 24 มิ.ย. 63
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 166) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมช (อ่าน 191) 26 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 276) 18 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 194) 07 พ.ค. 63
ยกเลิกการมารับผลการเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2563 (อ่าน 280) 19 มี.ค. 63
การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID-๑๙ (อ่าน 259) 11 มี.ค. 63
ประเมินโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยสุขภาพดี รุ่นที่6 (อ่าน 219) 25 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้ (อ่าน 427) 23 ก.พ. 63
แจ้งรายยชื่อผู้มีสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนชั้นอนุบาล 2 (ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563) (อ่าน 198) 21 ก.พ. 63
แจ้งรายยชื่อผู้มีสิทธิ์ห้องเรียนพิเศษเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563) (อ่าน 168) 21 ก.พ. 63
กิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 181) 21 ก.พ. 63
จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจครู (อ่าน 139) 20 ม.ค. 63
วันครู 63 (อ่าน 129) 20 ม.ค. 63
การขยายผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.) (อ่าน 257) 04 ธ.ค. 62
ประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2562 (อ่าน 176) 27 พ.ย. 62
รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) (อ่าน 196) 25 พ.ย. 62
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 (อ่าน 279) 17 ต.ค. 62
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 271) 02 ก.ย. 62
รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 408) 24 มิ.ย. 62
รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 (อ่าน 338) 24 มิ.ย. 62
รับมอบบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น (อ่าน 436) 21 พ.ค. 62
วางพวงมาลาถวายสักการะเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (อ่าน 422) 19 พ.ค. 62
ประกาศสอบจัดชั้นเรียน วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 400) 13 พ.ค. 62
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ (อ่าน 416) 04 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ (อ่าน 497) 01 มี.ค. 62
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU เครือข่ายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (อ่าน 532) 28 ก.พ. 62
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2562 (อ่าน 497) 02 ก.พ. 62
ตักบาตรปีใหม่ 2562 (อ่าน 447) 07 ม.ค. 62
โรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 463) 24 ธ.ค. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเครือข่ายสถาน (อ่าน 526) 06 พ.ย. 61
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (อ่าน 751) 06 ส.ค. 61
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ (อ่าน 715) 24 ก.ค. 61
ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลโรงเรียน (อ่าน 923) 06 มี.ค. 61
ทำ MOU กับโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (อ่าน 900) 06 มี.ค. 61
รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวประจำปี 2560 (อ่าน 865) 22 ก.พ. 61