ปฐมวัย

นางสาวพัชรี มีสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจันทิรา โกบสันเที่ยะ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา คอนกำลัง
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช อาจอ่อนศรี
ครู คศ.1

นางสาวเครือวัลย์ ภักดีเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรนภา ชื่นจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางจันทนีย์ รัชตะสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมลฤดี คล้ายอักษร
ครูอัตราจ้าง