ปฐมวัย

นางสาวพัชรี มีสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางจรัสแสง ปานสังข์
ครู คศ.2

นางสาวจันทิรา โกบสันเที่ยะ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา คอนกำลัง
ครู คศ.1

นางสาวปิยนุช อาจอ่อนศรี
ครู คศ.1

นางสาวเครือวัลย์ ภักดีเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรนภา ชื่นจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางจันทนีย์ รัชตะสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวมลฤดี คล้ายอักษร
ครูอัตราจ้าง