ปฐมวัย

นางสาวพัชรี มีสุข
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางจรัสแสง ปานสังข์
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ก๋งชิน
ครู คศ.1

นางสาวชุติมา คล้ายอักษร
ครู คศ.1

นางสาวจันทิรา โกบสันเที่ยะ
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา คอนกำลัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเครือวัลย์ ภักดีเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรนภา ชื่นจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมลฤดี คล้ายอักษร
ครูอัตราจ้าง