บุคลากร

บุญโชติ นุ่มปาน
ครู คศ.3
หัวหน้าบุคลากร

นางอมรรัตน์ นุ่มปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสิริพร ดีมี
ครู คศ.3

นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์
ครู คศ.3

นางวิไลพร บุญญตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางทัศนีย์ วงศ์สีดา
ครู คศ.2

นายอนุชา บูรพาสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายอนุสรณ์ ศรีสุภากรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางมณีพรรณ เจริญจิต
ครู คศ.2

นางยุพกานณ์ นาคยอด
ครู คศ.2

นางสาวพัชรี ศรีชลธาร
ครู คศ.2

นางธนัชพร บัวทอง
ครู คศ.2

นางจรัสแสง ปานสังข์
ครู คศ.2

นายนพรัตน์ คงอาสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาววันดี อินทรสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัชรี มีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาววรนิษฐา ตรีนาทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุภาพร น้อยกำเนิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวสุนันทา บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.1

นายอุเทน ไผยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุพงศ์ อ้นทอง
ครู คศ.1

นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณีย์ ลิ้มเลิศวาที
ครู คศ.1

นางสาววรุณกาญจน์ น้อยผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชุรี แสงจันดา
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา ก๋งชิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชุติมา คล้ายอักษร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวโชติรส พรโภคิน
ครู คศ.1

นางสาววาสนา คงน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทิรา โกบสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุภาภรณ์ หาญณรงค์ชัยกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวบุศรา คุ้มไพรัน
ครู คศ.1

นางสาวอภิรมย์ ปลอดแก่นทอง
ครู คศ.1

นายโตมร รัชตะสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวพิชญา คอนกำลัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพนัชกร ดอนอุบล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลวรรณ บัวมณี
ครูผู้ช่วย

นายอภิศักดิ์ สมบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิศา อินทรมงคล
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติกา บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเครือวัลย์ ภักดีเสนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาส โรยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิรา ธนิกานนท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ กลมสม
ครูผู้ช่วย

นายสันติชัย ปิตะสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภิมนฑา นิสภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวิตรี โกมาสังข์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุช ฮุ่นศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ กังวานธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจันทนีย์ รัชตะสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนิธินันท์ ศรีสุภากร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพนิดา แท่นนาค
ครูอัตราจ้าง

นายสุรินทร์ บุญธรรม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมลฤดี คล้ายอักษร
ครูอัตราจ้าง

นายศุภชัย พรมพงศ์
นักการภารโรง

นายนพดล แดงเดช
นักการภารโรง

นายจรินทร์ ชุ่มโพธิ์
นักการภารโรง

นางพัฒนา เจริญวงศ์
พนักงานทำความสะอาด