บุคลากร

นางมณีพรรณ เจริญจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 098-0793146

นางอมรรัตน์ นุ่มปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 081-8921592
อีเมล์ : Kruhling59@gmail.com

นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 081-8599038
อีเมล์ : kun6106@gmail.com

นางวิไลพร บุญญตา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : Vilaiphon2513@gmail.com

นางยุพกานณ์ นาคยอด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายอนุสรณ์ ศรีสุภากรณ์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 088-0769985
อีเมล์ : anusorn282509@gmail.com

นายนพรัตน์ คงอาสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 062-0659692
อีเมล์ : ptusaksasat4@gmail.com

นางสาววันดี อินทรสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 093-7502149
อีเมล์ : vandedom555@gmail.com

นางสาวพัชรี มีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4
เบอร์โทร : 084-8429511
อีเมล์ : phatcharee9511@gmail.com

นางสาวนิตยา มีแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุภาพร น้อยกำเนิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 089-0768141
อีเมล์ : Samalee.Kae@gmail.com

นางสาวสุนันทา บุญมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 098-4240026
อีเมล์ : jiffy55.15@gmail.com

นายอุเทน ไผยา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 091-7755449
อีเมล์ : autanpaiya123@gmail.com

นายอนุพงศ์ อ้นทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 089-8198336
อีเมล์ : ontong.pong@gmail.com

นางสาวเสาวณีย์ ลิ้มเลิศวาที
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 080-6982968
อีเมล์ : lhinglhingz@gmail.com

นางสาววรุณกาญจน์ น้อยผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 081-7029118
อีเมล์ : warunkarn.2s@gmail.com

นางสาวโชติรส พรโภคิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 064-4518644
อีเมล์ : nursemai.27@gmail.com

นางสาววาสนา คงน้อย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวปิยนุช อาจอ่อนศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวภัควลัญชญ์ โกบสันเทียะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวบุศรา เกษมเรืองสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 091-8244988
อีเมล์ : yingbud31@gmail.com

นางสาวอภิรมย์ ปลอดแก่นทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 086-2992048
อีเมล์ : dekeng2nd@gmail.com

นายโตมร รัชตะสมบูรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 084-1925278
อีเมล์ : tomorn5585@gmail.com

นางสาวพิชญา ตั้งสุขสันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 090-4946799
อีเมล์ : pichayakorngamlang@gmail.com

นางสาวพนัชกร ดอนอุบล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 083-522-2955
อีเมล์ : teacherying04@gmail.com

นางสาวจีราภรณ์ บัวผัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 091-757-7576
อีเมล์ : d14031jeeraporn@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ บัวมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : Kamonwan791@gmail.com

นายอภิศักดิ์ สมบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 092-492-6428
อีเมล์ : krumink280@gmail.com

นางสาวสุนิศา อินทรมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวโชติกา บัวทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวเครือวัลย์ ภักดีเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจุฑามาส โรยสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวรุจิรา ธนิกานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0802867420

นางสาวพัชราภรณ์ กลมสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสันติชัย ปิตะสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวภิมนฑา นิสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวิตรี โกมาสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเนตรนภา ชื่นจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0937270351

นายมานพ นะกิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวกัญญาภัทร มงคล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวนูไรลา ลาเตะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0822551226

นางสาวสุรีพร ประสานทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นายวิชา เตือนวีระเดช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวสรณ์สิริ ปานทน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวยศวดี บุตรบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมพูนุช ฮุ่นศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อีเมล์ : pum.chompunut@gmail.com

นางสาวกรรณิการ์ สุขหญีต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางจันทนีย์ รัชตะสมบูรณ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 097-1765705
อีเมล์ : jantanee123@yahoo.co.th

นางนิธินันท์ ศรีสุภากร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวมลฤดี คล้ายอักษร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายศุภชัย พรมพงศ์
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 085-4745844

นายนพดล แดงเดช
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 087-4597825

นางพัฒนา เจริญวงศ์
พนักงานทำความสะอาด
เบอร์โทร : 087-4597825

นางบุญส่ง บุญยก
แม่บ้าน