กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวรนิษฐา ตรีนาทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไลพร บุญญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางทัศนีย์ วงศีสีดา
ครู คศ.2

นายอนุชา บูรพาสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวเสาวณีย์ ลิ้มเลิศวาที
ครู คศ.1

นายนพรัตน์ คงอาสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอภิศักดิ์ สมบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิศา อินทรมงคล
ครูผู้ช่วย