กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววันดี อินทรสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ บุญอ่ำ
ครู คศ.1

นายโตมร รัชตะสมบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาส โรยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวิตรี โกมาสังข์
ครูผู้ช่วย

นายมานพ นะกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาภัทร มงคล
ครูผู้ช่วย