กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววันดี อินทรสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาภรณ์ บุญอ่ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจุฑามาส โรยสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวิตรี โกมาสังข์
ครูผู้ช่วย

นายมานพ นะกิจ
ครูผู้ช่วย