กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพรัตน์ คงอาสา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนิตยา มีแก้ว
ครู คศ.2