กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพรัตน์ คงอาสา
ครู คศ.2

นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย
ครู คศ.1