กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนพรัตน์ คงอาสา
ครู คศ.2

นางนิตยา มีแก้ว
ครู คศ.2