กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรินทร์ บุญธรรม
ครูอัตราจ้าง