กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญวรัตน์ โรจนหัสดินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3