กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโตมร รัชตะสมบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุชา บูรพาสวัสดิ์
ครู คศ.2