กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพกานณ์ นาคยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนัชพร บัวทอง
ครู คศ.2

นางสาวสุนันทา บุญมา
ครู คศ.1

นางสาววาสนา คงน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโชติรส พรโภคิน
ครู คศ.1

นางสาวบุศรา คุ้มไพรัน
ครู คศ.1

นางสาวอภิรมย์ ปลอดแก่นทอง
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ บัวมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติกา บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิรา ธนิกานนท์
ครูผู้ช่วย