กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางยุพกานณ์ นาคยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนัชพร บัวทอง
ครู คศ.2

นางสาวสุนันทา บุญมา
ครู คศ.1

นางสาววาสนา คงน้อย
ครู คศ.1

นางสาวโชติรส พรโภคิน
ครู คศ.1

นางสาวบุศรา คุ้มไพรัน
ครู คศ.1

นางสาวอภิรมย์ ปลอดแก่นทอง
ครู คศ.1

นางสาวกมลวรรณ บัวมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวโชติกา บัวทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุจิรา ธนิกานนท์
ครูผู้ช่วย